За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Процедури по ЗОП

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, ал. 4, т.2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД, гр. Мездра

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16”.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ – Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22”

 

Loading