За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра

 

РЕШЕНИЕ 128 за обществена поръчкас предмет: Обявление за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”;
Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”;
Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”;
Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”;
Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”;
Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

 

Обявление за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”;
Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”;
Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”;
Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”;
Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”;
Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

 

Документация към ОП

 

 ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА!

ОБРАЗЕЦ 1 Оферта
ОБРАЗЕЦ 2 Административни сведения
ОБРАЗЕЦ 3 Декларация чл.47, ал.9
ОБРАЗЕЦ 4 Подизпълнители
ОБРАЗЕЦ 4.1 Съгласие на Подизпълнители
ОБРАЗЕЦ 5 Декларация остатъчен срок на годност
ОБРАЗЕЦ 6 Декларация приемане клаузите на договора
ОБРАЗЕЦ 7 Декларация за липса на свързаност с друг участникОБРАЗЕЦ 8 Списък доставки
ОБРАЗЕЦ 9 Декларация техническа обезпеченост
ОБРАЗЕЦ 10 Декларация НАССР
ОБРАЗЕЦ 11 Декларация предлаганите хранителни продукти и доставените стоки отговарят на действащото законодателство
ОБРАЗЕЦ 12 Декларация предлаганите хранителни продукти отговарят на изискванията на възложителя
ОБРАЗЕЦ 13.1 Техническо предложение за ОП1
ОБРАЗЕЦ 13.2 Техническо предложение за ОП2
ОБРАЗЕЦ 13.3 Техническо предложение за ОП3
ОБРАЗЕЦ 13.4 Техническо предложение за ОП4
ОБРАЗЕЦ 13.5 Техническо предложение за ОП5
ОБРАЗЕЦ 13.6 Техническо предложение за ОП6
ОБРАЗЕЦ 13.7 Техническо предложение за ОП7
Образец 13а – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ 14.1 Ценова оферта за ОП1
ОБРАЗЕЦ 14.2 Ценова оферта за ОП2
ОБРАЗЕЦ 14.3 Ценова оферта за ОП3
ОБРАЗЕЦ 14.4 Ценова оферта за ОП4
ОБРАЗЕЦ 14.5 Ценова оферта за ОП5
ОБРАЗЕЦ 14.6 Ценова оферта за ОП6
ОБРАЗЕЦ 14.7 Ценова оферта за ОП7
ОБРАЗЕЦ 15 Проект на договор
Приложение №1, Технически спецификации

 

 Разяснения по Документите

 

 Протоколи

 

 Доклад на комисията

 

 Решение за Класиране

 

Сключени договори

 

 

 

 

 

Loading