За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

За пациента

 

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им 

тел.0879521962

 Виолетка Тодорова – Технически секретар при МБАЛ – Мездра ЕООД

 

Етичен Кодекс на служителите на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД

Европейска харта за правата на пациента

Права на пациента

Програма по промоция на кърменето

 

Утвърждавам:

 

Светозар Луканов – управител МБАЛ-Мездра

01.03.2024 г.

 

Ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги

 

Код

Номенклатура

Цена (лв.)

 

Първични прегледи по повод остри и хронични заболявания

40,00

 

Вторични прегледи по по повод остри и хронични заболявания

15,00

 

Амбулаторна хирургична манипулация

50,00

 

Амбулаторна превръзка

20,00

 

Мускулна манипулация /без цена на медикамента/

6,00

 

Венозна манипулация /без цена на медикамента//

15,00

Високоспециализирани дейности

39,96

Венозна анестезия

150,00

 

Прекъсване на нежелана бременност извън медицински показания с венозна анестезия

550,00

45,13

Диагностична горна ендоскопия

50,00

45,23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

55,00

67,11

Колпоскопия с прицелна биопсия

40,00

88,72

Ехокардиография

50,00

88,73

Ехография на млечна жлеза

30,00

 

Ехография на щитовидна жлеза

30,00

88,77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;

35,00

89,07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

40,00

89,14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

30,00

93,08

Електромиография (ЕМГ)

30,00

Болнична помощ

 

Лечениие в терапевтично отделение – цена на леглоден без да включва високоспециализирани изследвания

45,00

 

Лечениие хирургично отделение – цена на леглоден без да включва високоспециализирани изследвания и оперативна намеса

60,00

 

Лечение, аналогично на Клинична пътека

Цена по НЗОК

1

Клинична лаборатория

1,01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

5,50

1,03

Скорост на утаяване на еритроцитите

2,30

1,04

Време на кървене

2,30

1,05

Протромбиново време

3,50

1,06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3,50

 

Д димер

20.00 

1,07

Фибриноген

3.50

1,08

Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

1,50

1,09

Седимент – ориентировъчно изследване

1,50

1,1

Окултни кръвоизливи

3.70

1,11

Глюкоза

2,30

1,12

Кръвно-захарен профил –  трикратен

6,00

1,13

Креатинин

2,50

1,14

Урея

2,50

1,15

Билирубин – общ

2,50

1,16

Билирубин – директен

2,50

1,17

Общ белтък

2,50

1,18

Албумин

2,50

1,19

Холестерол

2,50

1,2

HDL-холестерол

2,50

1,21

Триглицериди

2,50

1,22

Гликиран хемоглобин

15,00

1,23

Пикочна киселина

2,50

1,24

AСАТ

2,50

1,25

АЛАТ

2,50

1,26

Креатинкиназа (КК)

2,50

1,27

ГГТ

2,50

1,28

Алкална фосфатаза (АФ)

2,50

1,29

Алфа-амилаза

4,00

1,3

Липаза

4,00

1,31

Натрий и Калий

5.00

1,33

Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)

9,00

1,34

Калций

2.30

1,35

Фосфати

2.30

1,36

Желязо

2.30

1,37

ЖСК

3,50

1,38

CRP

6,50

 

СРК МВ фракция

8,00

1,39

LDL-холестерол

3,50

 

Тропонин Т

27,50

1,4

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

3,50

1,41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

3,50

1,42

Орален глюкозо-толерантен тест

7.00

2,09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

7,00

2,1

Изследване на ревма фактор (RF)

6,50

10,08

fT4

17,50

10,09

TSH

16,00

 

fT4+ TSH

30,00

10,1

PSA

20,00

10,80

PSA -свободен

20,00

10,20

Изследване на урина – микроалбуминурия

14,00

10,21

Progesteron

17,00

10,22

LH

17,00

10,23

FSH

17,00

10,24

Prolactin

17,00

10,25

Estradiol

17,00

10,26

Testosteron

17,00

10.27

Антитела срещу Тиреоидна пероксидаза – Anti TPO

17.50

10,61

СЕА

20,00

10,81

Витамин D

23.00

 

Кръвно-газов анализ

10,00

2

Клинична микробиология

2,07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

6.00

2,09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

6,40

2,1

Изследване за ревматоиден фактор (RF)

6,40

2,11

Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза

6,40

2,12

Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli

13,60

2,13

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

10,20

2,15

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

15,20

2,17

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)

15,20

2,19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

8,50

2,21

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

12,50

2,22

Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

12,50

2,23

Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

12,50

2,24

Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

12,50

2,25

Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

12,50

2,26

Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)

12,50

2,27

Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)

12,50

2,28

Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

12,50

2,29

Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

12,50

10,63

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

5.00

6

Образна диагностика

6,03

Рентгенография на лицеви кости

14.00

6,04

Рентгенография на околоносни синуси

14.00

6,05

Специални центражи на черепа

14.00

6,06

Рентгенография на стернум

14.00

6,07

Рентгенография на ребра

14.00

6,08

Рентгеноскопия на бял дроб

14.00

6,09

Рентгенография на крайници

14.00

6,1

Рентгенография на длан и пръсти

14.00

6,11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

14.00

6,12

Рентгенография на сакроилиачна става

14.00

6,13

Рентгенография на тазобедрена става

14.00

6,14

Рентгенография на бедрена кост

14.00

6,15

Рентгенография на колянна става

14.00

6,16

Рентгенография на подбедрица

14.00

6,17

Рентгенография на глезенна става

14.00

6,18

Рентгенография на стъпало и пръсти

14.00

6,19

Рентгенография на клавикула

14.00

6,2

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

14.00

6,21

Рентгенография на скапула

14.00

6,22

Рентгенография на раменна става

14.00

6,23

Рентгенография на хумерус

14.00

6,24

Рентгенография на лакетна става

14.00

6,25

Рентгенография на антебрахиум

14.00

6,26

Рентгенография на гривнена става

14.00

6,28

Рентгенография на череп

22,50

6,29

Рентгенография на гръбначни прешлени

22,50

6,3

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

22,50

6,31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

22,50

6,32

Обзорна рентгенография на корем

22,50

6,33

Рентгенография на таз

22,50

6,34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

22,50

6,35

Томография на гръден кош и бял дроб

35,50

6,37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

35,50

6,38

Рентгеново изследване на тънки черва

35,50

6,39

Иригография

35,50

10,01

Компютърна аксиална или спирална томография

130,00

10,03

Мамография на двете млечни жлези

60,00

10,04

Ехография на млечна жлеза

30,00

10,59

Интравенозна холангиография

35,50

10,6

Венозна урография

35,50

7

Обща и клинична патология

7,01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

30.00

7,02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

30.00

7,03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

30.00

7,04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

30.00

7,05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

30.00

7,06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

30.00

7,07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

30.00

7,08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

30.00

7,09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

43,50

7,1

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

30,50

7,11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

30,50

7,12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

30,50

7,13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

30,50

10,38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

58,00

10,39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

58,00

10,4

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

58,00

10,41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

58,00

10,42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

58,00

10,43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

58,00

10,44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

58,00

10,45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

58,00

10,46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

58,00

10,47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

58,00

10,48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

58,00

10,49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

58,00

10,5

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

58,00

10,51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

58,00

10,52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

58,00

10,53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

58,00

10,54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

58,00

10,55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

58,00

10,56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

58,00

10,57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

58,00

9

Клинична имунология

1,38

Изследване на С реактивен протеин

6,50

2,1

Изследване на ревматоиден фактор

6,40

9,01

Определяне на криоглобулини

11,50

9,02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

16,75

9,03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

16,75

9,04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

16,75

9,05

Определяне на С3 компонент на комплемента

16,75

9,06

Определяне на С4 компонент на комплемента

16,75

10,05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

195,00

10,06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

54,00

10,07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

76,00

10,08

fT4

16,00

10,09

TSH

30,00

 

Административни документи

 

 

Издаване на дубликат на вече издаден документ /болничен лист, епикризаили друг медицински документ

10,00

 

Презипасване на диск на образно изследване по искане на болиня

10,00

 

Издаване на копие на ИЗ

25,00

 

Избор на лекар

120,00

 

Избор на екип от медицински специалисти за оперативна намеса

420,00

 

Индивидуален пост /на ден/

30,00

 

Заверка на медицинско свидетелство за любител шофьор

10,00

 

Заверка на медицинско свидетелство за професионалет шофьор

15,00

 

Дубликат на фактура по искане на болния

1,00

 

Самостоятелна ВИП стая /телевизор, хладилник, гардероб, баня и тоелатна

15,00

 

Двойна ВИП стая /възможност за придружител/ за отделенията Вътрешно, Хирургично, Неврологично

12,00

 

Придружител във ВИП стая

6,00

 

Ползване на легло за придружител /без придружители на деца до 18 г./

5,00

 

Транспортни и други услуги

 

 

Такса за медицински транспорт 

1,25лв/км

 

Ползване на линейка в града

20,00

 

 

 

Loading

Share