За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

За пациента

 

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им 

тел.0879521962

 Виолетка Тодорова – Технически секретар при МБАЛ – Мездра ЕООД

 

Етичен Кодекс на служителите на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД

Европейска харта за правата на пациента

Права на пациента

Програма по промоция на кърменето

 

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги

 

Код от информа-ционната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от: (лв.)
Пациент  НЗОК МЗ
  Първични посещения        
1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение брой 20,00    
  Вторични посещения        
1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение брой 9,50    
  Високоспециализирани дейности        
39.96 Венозна анестезия брой 19,90    
45.13 Диагностична горна ендоскопия брой 80,00    
45.23 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия брой 85,00    
67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия брой 15,00    
88.72 Ехокардиография брой 50,00    
88.73 Ехография на млечна жлеза брой 25,00    
  Ехография на щитовидна жлеза брой 16,00    
88.77 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
брой 35,00    
89.07 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия брой 20,00    
89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ) брой 30,00    
89.41 Сърдечносъдов тест с натоварване брой 30,00    
93.08 Електромиография (ЕМГ) брой 30,00    
  Клинична лаборатория        
1.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC брой 3,00    
1.03 Скорост на утаяване на еритроцитите брой 2,30    
1.04 Време на кървене брой 2,30    
1.05 Протромбиново време брой 2,30    
1.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) брой 2,30    
1.07 Фибриноген брой 2,30    
1.08 Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) брой 2,30    
1.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване брой 1,20    
1.1 Окултни кръвоизливи брой 3,20    
1.11 Глюкоза брой 2,30    
1.12 Кръвнозахарен профил брой 5,20    
1.13 Креатинин брой 2,30    
1.14 Урея брой 2,30    
1.15 Билирубин – общ брой 2,30    
1.16 Билирубин – директен брой 2,30    
1.17 Общ белтък брой 2,30    
1.18 Албумин брой 2,30    
1.19 Холестерол брой 2,30    
1.2 HDL холестерол брой 2,30    
1.21 Триглицериди брой 2,30    
1.22 Гликиран хемоглобин брой 14,00    
1.23 Пикочна киселина брой 2,30    
1.24 AСАТ брой 2,30    
1.25 АЛАТ брой 2,30    
1.26 Креатинкиназа (КК) брой 2,30    
1.27 ГГТ брой 2,30    
1.28 Алкална фосфатаза (АФ) брой 2,30    
1.29 Алфа-амилаза брой 2,30    
1.3 Липаза брой 2,50    
1.31 Натрий и калий брой 3,20    
1.34 Калций брой 2,30    
1.35 Фосфати брой 2,30    
1.36 Желязо брой 2,30    
1.37 ЖСК брой 3,00    
1.38 CRP брой 5,20    
1.39 LDL холестерол брой 2,30    
1.4 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или
автоматично апаратно изследване
брой 3,20    
1.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване брой 3,20    
2.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) брой 5,20    
2.1 Изследване на ревма фактор (RF) брой 5,20    
10.08 fT4 брой 16,00    
10.09 TSH брой 16,00    
10.1 PSA брой 17,00    
10.11 CA-15-3 брой 17,00    
10.12 СА-19-9 брой 17,00    
10.13 СА-125 брой 17,00    
10.14 Алфа-фетопротеин брой 17,00    
10.15 Бета-хорионгонадотропин брой 17,00    
10.2 Изследване на урина – микроалбуминурия брой 10,00    
10.21 Progesteron брой 15,00    
10.22 LH брой 15,00    
10.23 FSH брой 15,00    
10.24 Prolactin брой 15,00    
10.25 Estradiol брой 15,00    
10.26 Testosteron брой 15,00    
10.61 СЕА брой 17,00    
  ТАТ  брой 16,00    
  МАТ брой 16,00    
  Кръвно-газов анализ брой 5,50    
  Клинична микробиология        
2.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA, или VDRL,
или TPHA, или FTA-ABs).
брой 3,56    
2.09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) брой 3,67    
2.1 Диагностично изследване за ревматоиден артрит брой 3,67    
2.11 Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза брой 3,56    
2.12 Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus брой 8,00    
2.13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) брой 6,00    
2.14 Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. брой 8,50    
2.15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. брой 8,50    
2.16 Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. брой 8,50    
2.17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium брой 8,50    
2.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST брой 5,50    
2.2 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis брой 3,46    
  Урина  брой 10,00    
  Гърлен секрет  брой 10,00    
   Носен секрет брой 10,00    
   Храчка  брой 10,00    
  Секрет от мъжка и женска полови система  брой 10,00    
  Ранев секрет  брой 10,00    
  Анален секрет  брой 10,00    
  Изработване на антибиограма с антибиотични дискове на един от горепосочените секрети  брой 10,00    
  Вирусология        
5.02 Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM и IgG) брой 18,00    
5.03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни брой 18,00    
5.04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус брой 18,00    
5.05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус брой 18,00    
5.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус брой 18,00    
5.07 Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус брой 25,00    
  Образна диагностика        
6.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) брой 5,00    
6.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции брой 13,00    
6.03 Рентгенография на лицеви кости брой 13,00    
6.04 Рентгенография на околоносни синуси брой 13,00    
6.05 Специални центражи на черепа брой 13,00    
6.06 Рентгенография на стернум брой 13,00    
6.07 Рентгенография на ребра брой 13,00    
6.08 Рентгеноскопия на бял дроб брой 13,00    
6.09 Рентгенография на крайници брой 13,00    
6.1 Рентгенография на длан и пръсти брой 13,00    
6.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става брой 13,00    
6.12 Рентгенография на сакроилиачна става брой 13,00    
6.13 Рентгенография на тазобедрена става брой 13,00    
6.14 Рентгенография на бедрена кост брой 13,00    
6.15 Рентгенография на колянна става брой 13,00    
6.16 Рентгенография на подбедрица брой 13,00    
6.17 Рентгенография на глезенна става брой 13,00    
6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти брой 13,00    
6.19 Рентгенография на клавикула брой 13,00    
6.2 Рентгенография на акромиоклавикуларна става брой 13,00    
6.21 Рентгенография на скапула брой 13,00    
6.22 Рентгенография на раменна става брой 13,00    
6.23 Рентгенография на хумерус брой 13,00    
6.24 Рентгенография на лакетна става брой 13,00    
6.25 Рентгенография на антебрахиум брой 13,00    
6.26 Рентгенография на гривнена става брой 13,00    
6.28 Рентгенография на череп брой 24,00    
6.29 Рентгенография на гръбначни прешлени брой 24,00    
6.3 Рентгенография на гръден кош и бял дроб брой 24,00    
6.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум брой 24,00    
6.32 Обзорна рентгенография на корем брой 24,00    
6.33 Рентгенография на таз брой 24,00    
6.34 Ехографска диагностика на коремни и
ретроперитонеални органи
брой 24,00    
6.35 Томография на гръден кош и бял дроб брой 40,00    
6.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах брой 40,00    
6.38 Рентгеново изследване на тънки черва брой 40,00    
6.39 Иригография брой 40,00    
10.01 Компютърна аксиална или спирална томография брой 80,00    
10.03 Мамография на двете млечни жлези брой 25,00    
10.04 Ехография на млечна жлеза брой 25,00    
  Обща и клинична патология        
7.01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка брой 8,90    
7.02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина брой 8,90    
7.03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза брой 8,90    
7.04 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур брой 8,90    
7.05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула брой 8,90    
7.06 Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна) брой 8,90    
7.07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност брой 8,90    
7.09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи брой 8,90    
7.1 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина брой 8,90    
  Клинична имунология        
1.38 Изследване на С реактивен протеин брой 7,00    
2.1 Изследване на ревматоиден фактор брой 7,00    
10.08 fT4 брой 10,34    
10.09 TSH брой 10,34    
  Клинична лаборатория        
1.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC брой   1,98  
1.03 Скорост на утаяване на еритроцитите брой   0,80  
1.04 Време на кървене брой   1,43  
1.05 Протромбиново време брой   1,98  
1.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) брой   1,98  
1.07 Фибриноген брой   1,98  
1.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) брой   1,05  
1.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване брой   0,85  
1.1 Окултни кръвоизливи брой   2,30  
1.11 Глюкоза брой   1,43  
1.12 Кръвно-захарен профил брой   3,85  
1.13 Креатинин брой   1,43  
1.14 Урея брой   1,43  
1.15 Билирубин – общ брой   1,43  
1.16 Билирубин – директен брой   1,43  
1.17 Общ белтък брой   1,43  
1.18 Албумин брой   1,43  
1.19 Холестерол брой   1,43  
1.2 HDL холестерол брой   1,43  
1.21 Триглицериди брой   1,43  
1.22 Гликиран хемоглобин брой   9,24  
1.23 Пикочна киселина брой   1,43  
1.24 AСАТ брой   1,43  
1.25 АЛАТ брой   1,43  
1.26 Креатинкиназа (КК) брой   1,43  
1.27 ГГТ брой   1,43  
1.28 Алкална фосфатаза (АФ) брой   1,43  
1.29 Алфа-амилаза брой   1,43  
1.3 Липаза брой   1,54  
1.31 Натрий и калий брой   2,86  
1.34 Калций брой   1,43  
1.35 Фосфати брой   1,43  
1.36 Желязо брой   1,43  
1.37 ЖСК брой   2,10  
1.38 CRP брой   3,74  
1.39 LDL холестерол – директен метод брой   1,80  
1.4 Диференциално броене на левкоцити – визуално
микроскопско или автоматично апаратно изследване
брой   1,98  
1.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско
изследване
брой   1,98  
10.08 fT4 брой   10,34  
10.09 TSH брой   10,34  
10.1 PSA брой   11,00  
10.2 Изследване на урина – микроалбуминурия брой   8,00  
  Клинична микробиология        
2.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs) брой   3,56  
2.09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) брой   3,67  
2.1 Диагностично изследване за ревматоиден артрит брой   3,67  
2.11 Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза брой   3,56  
2.12 Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам, и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus брой   8,00  
2.13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) брой   6,00  
2.14 Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички
(C. albicans) и др.
брой   8,50  
2.15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. брой   8,50  
2.16 Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. брой   8,50  
2.17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium брой   8,50  
2.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST брой   5,50  
2.2 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis брой   3,46  
  Образна диагностика        
6.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) брой   1,49  
6.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции брой   7,56  
6.03 Рентгенография на лицеви кости брой   7,56  
6.04 Рентгенография на околоносни синуси брой   7,56  
6.05 Специални центражи на черепа брой   7,56  
6.06 Рентгенография на стернум брой   7,56  
6.07 Рентгенография на ребра брой   7,56  
6.08 Рентгеноскопия на бял дроб брой   7,56  
6.09 Рентгенография на крайници брой   7,56  
6.1 Рентгенография на длан и пръсти брой   7,56  
6.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става брой   7,56  
6.12 Рентгенография на сакроилиачна става брой   7,56  
6.13 Рентгенография на тазобедрена става брой   7,56  
6.14 Рентгенография на бедрена кост брой   7,56  
6.15 Рентгенография на колянна става брой   7,56  
6.16 Рентгенография на подбедрица брой   7,56  
6.17 Рентгенография на глезенна става брой   7,56  
6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти брой   7,56  
6.19 Рентгенография на клавикула брой   7,56  
6.2 Рентгенография на акромиоклавикуларна става брой   7,56  
6.21 Рентгенография на скапула брой   7,56  
6.22 Рентгенография на раменна става брой   7,56  
6.23 Рентгенография на хумерус брой   7,56  
6.24 Рентгенография на лакетна става брой   7,56  
6.25 Рентгенография на антебрахиум брой   7,56  
6.26 Рентгенография на гривнена става брой   7,56  
6.28 Рентгенография на череп брой   13,77  
6.29 Рентгенография на гръбначни прешлени брой   13,77  
6.3 Рентгенография на гръден кош и бял дроб брой   13,77  
6.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум брой   13,77  
6.32 Обзорна рентгенография на корем брой   13,77  
6.33 Рентгенография на таз брой   13,77  
6.34 Ехографска диагностика на коремни и
ретроперитонеални органи
брой   13,77  
6.35 Томография на гръден кош и бял дроб брой   21,60  
6.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах брой   21,60  
6.38 Рентгеново изследване на тънки черва брой   21,60  
6.39 Иригография брой   21,60  
10.01 Компютърна аксиална или спирална томография брой   76,94  
10.03 Мамография на двете млечни жлези брой   18,35  
10.04 Ехография на млечна жлеза брой   13,77  
10.59 Интравенозна холангиография брой   21,60  
10.6 Венозна урография брой   21,60  
  Сантиметрия на долни крайници брой 15,00    
  Административни документи        
  Издаване на дубликат на вече издаден документ /болничен лист, епикриза
или друг медицински документ
брой 10,00    
  Презипасване на диск на образно изследване по искане на болиня брой 10,00    
  Заверка на медицинско свидетелство за любител шофьор брой 8,00    
  Заверка на медицинско свидетелство за професионалет шофьор брой 12,00    
  Дубликат на фактура по искане на болния брой 1,00    
  Санитарно-битово обслужване        
  Самостоятелна ВИП стая /телевизор, хладилник, гардероб, баня и тоелатна ден 15,00    
  Двойна ВИП стая /възможност за придружител/ за отделенията Вътрешно, Хирургично, Неврологично и Детско ден 12,00    
  Придружител във ВИП стая ден 6,00    
  Ползване на легло за придружител ден 2,00    
  Транспортни и други услуги        
  Такса за медицински транспорт  км 1,05    
  Ползване на линейка в града брой 10,00    
  Ползване на лек автомобил в града за медицински нужди брой 5,00    
  Закупуване на булкани от болничната кухня брой 0,15    
  Клинични пътеки        
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск   брой   400.00  
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск брой   800.00  
3 Оперативни процедури за задържане на бременност брой   150.00  
4.1. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително брой   170.00  
5 Раждане брой   750.00  
6 Грижи за здраво новородено дете  брой   220.00  
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация 
брой   520.00  
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  брой   435.00  
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  брой   700.00  
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация брой   550.00  
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст брой   580.00  
40.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст  брой   550.00  
41.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. брой   400.00  
42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години брой   780.00  
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система брой   650.00  
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст брой   700.00  
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст брой   570.00  
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза брой   730.00  
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив брой   1150.00  
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив брой   1200.00  
54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) брой   7000.00  
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните
коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
брой   500.00  
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  брой   2000.00  
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза  брой   650.00  
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  брой   400.00  
63 Лечение на епилептичен статус  брой   600.00  
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  брой   500.00  
65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация брой   6000.00  
66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация брой   8000.00  
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест брой   231.00  
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума брой   920.00  
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит  брой   500.00  
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст брой   250.00  
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност брой   520.00  
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани брой   550.00  
160 Нерадикално отстраняване на матката брой   1100.00  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи брой   770.00  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи брой   330.00  
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената брой   806.00  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  брой   460.00  
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената брой   650.00  
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок брой   1500.00  
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години брой   2800.00  
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност,
при лица над 18 години
брой   1780.00  
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години  брой   2600.00  
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години брой   2650.00  
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години брой   1100.00  
179 Оперативни процедури върху апендикс брой   650.00  
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома брой   650.00  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство брой   500.00  
182 Оперативни процедури при хернии брой   650.00  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация брой   700.00  
184 Конвенционална холецистектомия брой   1150.00  
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища брой   2300.00  
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност брой   1820.00  
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години  брой   1000.00  
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции брой   1200.00  
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 брой   1300.00  
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия брой   300.00  
195 Оперативно лечение при остър перитонит брой   2200.00  
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси брой   1500.00  
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания брой   750.00  
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания брой   550.00  
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания брой   305.00  
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност брой   800.00  
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение брой   3400.00  
205 Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение брой   1330.00  
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми брой   400.00  
209 Хирургично лечение при травма на главата брой   1052.00  
216 Спешни състояния в гръдната хирургия брой   550.00  
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) брой   500.00  
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура брой   120.00  
  Амбулаторни процедури         
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика  брой   91.00  
26 Амбулаторни хирургични процедури  брой   90.00  

 

 

Loading

Share