За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването

Община Мездра

Портал за обществени консултации

Комисия по здравеопазването

Национален осигурителен институт 

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)

Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ)

Център „Фонд за лечение на деца“

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД 

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

Национален център по наркомании (НЦН)

Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз (БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Български фармацевтичен съюз (БФС)

Списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86Б, ал. 1 от Закона за здравето

Медицинска база данни

Loading

Share