МБАЛ – Мездра

За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве

 

В изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве“ родилното отделение на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва слухов скрининг на всички новородени деца след информирано съгласие на родител или настойник.Основната цел на програмата е да се осигури устойчивост на провежданите политики в областта на майчиното и детско здраве.

През изминалата 2023 година са направени по програмата 88 изследвания на новородени деца. 

Получените резултати са без отклонения от нормата.

Информация за програмата, вида на изследването и резултати от него пациенти могат да получат на телефон 0878147495.

 

Loading

Share

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им

 

 

 

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им

 

За допълнителна информация:

тел.0879521962

 Виолетка Тодорова – Технически секретар при МБАЛ – Мездра ЕООД

 

 

Loading

Share

Искрени благодарности!!!

 

 

      На 06.04.20г. в 10.30 ч. беше направено дарение в болничното заведение от фирма „Енергийна компания Бонев“- гр.София със съдействието на г-н Корунбашев бивш депутат от квотата на БСП .Дарени са 300 бр. памучни предпазни маски за многократна употреба .

Ръководството на „МБАЛ- Мездра „ЕООД изказва искрени благодарности !
 
 
От екипа на МБАЛ Мездра.
 
 

Loading

Share

Обявление

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД ЕИК 106512909 открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 47714.500.363.8 по КККР на гр. Мездра, представляващ едноетажна сграда с пет гаражни клетки и сметогорна пещ с РЗП от 130,00  кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №33.

Началната тръжна цена за наем на недвижим имот е 6,40лв. с ДДС на квадратен метър, платими банкова сметка на дружеството. Депозитът е в размер на 83,20 лв. платим по банкова сметка на дружеството. Стъпката на наддаването в търга е в размер от 10 /десет/ на сто от началната тръжна цена. Срокът на наема е 10 години. Търгът печели участникът предложил най-висока цена.

Заявление за участие в търга се подава в  срок до 15:00 часа на 02.04.2020г..Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп на https://mbal-mezdra.com/.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице лично или чрез пълномощник след представено нотариално заверено пълномощно, освен когато се представлява от адвокат съгласно чл. 25 от ЗА.

Време за оглед на обекта, всеки работен ден от 17.03.2020г. до 02.04.2020г. от 09.00 до 15.00 часа.

Търгът ще се проведе на 03.04.2020г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, ЕИК: 106512909, на адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала. Дата на повторно провеждане на търга 06.04.2020 г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, на адрес: гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала.

 

Loading

Share

„МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва изследване на слуха на всички новородени деца в заведението

 

 

 

„МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва изследване на слуха – универсален слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии на всички новородени деца в лечебното заведение.

 

 

 

Loading

Share

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП

 

 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД, гр. Мездра

 

 

 

Loading