За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Monthly Archives: март 2020

Обявление

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД ЕИК 106512909 открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 47714.500.363.8 по КККР на гр. Мездра, представляващ едноетажна сграда с пет гаражни клетки и сметогорна пещ с РЗП от 130,00  кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №33.

Началната тръжна цена за наем на недвижим имот е 6,40лв. с ДДС на квадратен метър, платими банкова сметка на дружеството. Депозитът е в размер на 83,20 лв. платим по банкова сметка на дружеството. Стъпката на наддаването в търга е в размер от 10 /десет/ на сто от началната тръжна цена. Срокът на наема е 10 години. Търгът печели участникът предложил най-висока цена.

Заявление за участие в търга се подава в  срок до 15:00 часа на 02.04.2020г..Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп на https://mbal-mezdra.com/.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице лично или чрез пълномощник след представено нотариално заверено пълномощно, освен когато се представлява от адвокат съгласно чл. 25 от ЗА.

Време за оглед на обекта, всеки работен ден от 17.03.2020г. до 02.04.2020г. от 09.00 до 15.00 часа.

Търгът ще се проведе на 03.04.2020г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, ЕИК: 106512909, на адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала. Дата на повторно провеждане на търга 06.04.2020 г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, на адрес: гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала.

 

Loading

Share