за повече информация се обадете на +359 910 92 600
Get Adobe Flash player

Без категория

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им

 

 

 

Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им

 

За допълнителна информация:

тел.0879521962

 Виолетка Тодорова – Технически секретар при МБАЛ – Мездра ЕООД

 

 

Share

Искрени благодарности!!!

 

 

      На 06.04.20г. в 10.30 ч. беше направено дарение в болничното заведение от фирма “Енергийна компания Бонев”- гр.София със съдействието на г-н Корунбашев бивш депутат от квотата на БСП .Дарени са 300 бр. памучни предпазни маски за многократна употреба .

Ръководството на “МБАЛ- Мездра “ЕООД изказва искрени благодарности !
 
 
От екипа на МБАЛ Мездра.
 
 

Share

Обявление

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД ЕИК 106512909 открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 47714.500.363.8 по КККР на гр. Мездра, представляващ едноетажна сграда с пет гаражни клетки и сметогорна пещ с РЗП от 130,00  кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №33.

Началната тръжна цена за наем на недвижим имот е 6,40лв. с ДДС на квадратен метър, платими банкова сметка на дружеството. Депозитът е в размер на 83,20 лв. платим по банкова сметка на дружеството. Стъпката на наддаването в търга е в размер от 10 /десет/ на сто от началната тръжна цена. Срокът на наема е 10 години. Търгът печели участникът предложил най-висока цена.

Заявление за участие в търга се подава в  срок до 15:00 часа на 02.04.2020г..Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп на https://mbal-mezdra.com/.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице лично или чрез пълномощник след представено нотариално заверено пълномощно, освен когато се представлява от адвокат съгласно чл. 25 от ЗА.

Време за оглед на обекта, всеки работен ден от 17.03.2020г. до 02.04.2020г. от 09.00 до 15.00 часа.

Търгът ще се проведе на 03.04.2020г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, ЕИК: 106512909, на адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала. Дата на повторно провеждане на търга 06.04.2020 г. от 10:30 часа в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА” ЕООД, на адрес: гр. Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ № 33, ет. 5, заседателна зала.

 

Share

“МБАЛ-Мездра” ЕООД извършва изследване на слуха на всички новородени деца в заведението

 

 

 

“МБАЛ-Мездра” ЕООД извършва изследване на слуха – универсален слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии на всички новородени деца в лечебното заведение.

 

 

 

Share

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ – Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22”

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ – Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22”

 

Share

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16”

 

„Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16”

Share

Обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции:

 

Обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”;
Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”;
Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”;
Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”;
Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”;
Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

 

Share

РЕШЕНИЕ №119/28.11.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

 

 

 

публикувано на 01.12.2014 г.

 

 

Share